ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN


HOTARÂREA NR. 19
din 8 aprilie 2003
privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Tatár Béla


Consiliul Judetean Mures,
Vazând raportul Comisiei de validare,
Luând in considerare prevederile art.77, alin.9 din Legea nr.70/1991 privind alegerile locale, astfel cum a fost modificata prin Legea nr.170/2002 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului, nr.72/2001 pentru modificarea si completarea art.28 din Legea nr.70/1991 privind alegerile locale,
In temeiul art.109 din Legea nr.215/2001 - legea administratiei publice locale,

h o t a r a s t e :

Art.1. Se valideaza mandatul de consilier judetean al domnului Tatár Béla, supleant inscris pe lista de candidati ai Uniunii Democrate a Maghiarilor din România la alegerile locale din 4 iunie 2000.
Art.2. Domnul Tatár Béla se alege ca membru in Comisia pentru activitati stiintifice, invatamânt, sanatate, cultura, protectie sociala si culte.
Art.3. Hotarârile Consiliului Judetean Mures nr.26 si 30 din 6 iulie 2000 se modifica in mod corespunzator.
Art.4. Prezenta hotarâre se comunica domnului Tatár Béla prin grija Directiei Generale Juridice si Administratie Publica.


PRESEDINTE
ing. Virág György

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
Ioan Toganel