ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN


HOTARÂREA NR.18
din 8 aprilie 2003
privind incetarea mandatului de consilier judetean al domnului Márton Zoltán

Consiliul Judetean Mures,
Vazând expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Mures - domnul ing. Virág György, precum si cererea de demisie inaintata de domnul Márton Zoltán,
Luând in considerare prevederile art. 60, alin.1, lit. "a" si ale art. 112 din Legea administratiei publice locale, nr.215/2001,
In temeiul art. 109 din acelasi act normativ,

h o t a r a s t e :

Art. 1. Se constata incetarea mandatului de consilier judetean al domnului Márton Zoltán, urmare cererii sale de demisie.
Art. 2. Hotarârile Consiliului Judetean Mures nr.26 si 30 din 6 iulie 2000 se modifica in mod corespunzator.
Art. 3. Prezenta hotarâre se comunica domnului Márton Zoltán prin grija Directiei Generale Juridice si Administratie Publica.


PRESEDINTE
ing. Virág György

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
Ioan Toganel