ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN

HOTARÂREA nr.17
din 8 aprilie 2003
privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului
Samarghitan Gheorghe


Consiliul Judetean Mures,
Vazând raportul Comisiei de validare,
Luând in considerare prevederile art.77, alin.9 din Legea nr.70/1991 privind alegerile locale, astfel cum a fost modificata prin Legea nr.170/2002 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului, nr.72/2001 pentru modificarea si completarea art.28 din Legea nr.70/1991 privind alegerile locale,
In temeiul art. 109 din Legea nr.215/2001 - legea administratiei publice locale,

h o t a r a s t e :

Art.1. Se valideaza mandatul de consilier judetean al domnului Samarghitan Gheorghe, supleant inscris pe lista de candidati ai Partidului Democrat la alegerile locale din 4 iunie 2000.
Art.2. Domnul Samarghitan Gheorghe se alege ca membru in Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si a libertatilor cetatenilor.
Art.3. Hotarârile Consiliului Judetean Mures nr.26 si 30 din 6 iulie 2000 se modifica in mod corespunzator.
Art.4. Prezenta hotarâre se comunica domnului Samarghitan Gheorghe prin grija Directiei Generale Juridice si Administratie Publica.


PRESEDINTE
ing. Virág György

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
Ioan Toganel