R O M Â N I A
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN

HOTARÂREA NR.16
din 13 februarie 2003
privind trecerea drumului judetean DJ 151 Ludus-Sarmas - int. DN 16
din domeniul public judetean in domeniul public al Statului


Consiliul Judetean Mures,
Având in vedere Expunerea de motive nr.1120/06.02.2003 a Directiei Generale Administrare Drumuri, Poduri Judetene, Investitii,
In conformitate cu articolul 9, alin (2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,
In temeiul prevederilor art.109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,


hotaraste:


Art.1. Se aproba trecerea drumului judetean DJ 151 Ludus-Sarmas - int. DN din domeniul public judetean si administrarea Consiliului Judetean Mures, in domeniul public al Statului si administrarea Administratiei Nationale a Drumurilor.

Art.2. Propunem reclasarea DJ 151 in drum national si numerotarea lui in DN 16B.


PRESEDINTE
Ing. Virág György

Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Ioan Toganel