ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN


H O T A R Â R E A NR. 14
din 13 februarie 2003
privind aprobarea Organigramei si numarului maxim de personal ale Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Mures


Consiliul Judetean Mures,
Vazând Expunerea de motive nr. 720/ 28.01.2003 a Directiei Generale Buget-Finante si Asistenta Economica,
In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate, aprobata prin Legea nr.108/1998 si Hotarârea Guvernului nr.347/2002, privind aprobarea programenlor de interes national in domeniul protectiei drepturilor copilului,
In temeiul prevederilor art.104, alin1, litera b si art.109 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

h o t a r a s t e :

Art.1. Se aproba organigrama si numarul de personal al Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Mures, potrivit anexei, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2. De executarea prezentei hotarâri raspunde Directia Generala pentru Protectia Drepturilor Copilului Mures si Directia Generala Buget-Finante si Asistenta Economica.

PRESEDINTE
Ing. Virág György

Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan