R O M Â N I A
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN


HOTARÂREA NR.13
din 13 februarie 2003
privind aprobarea indicatorilor tehnic/economici ai investitiei " Restaurarea Bibliotecii Teleki-Bolyai" - Sectia de Arta si Galeria Ion Vlasiu

 

Consiliul judetean Mures,
Vazând Referatul nr.972 din 04.02.2000 al Directiei Generale Amdinistrare Drumuri, Poduri Judetene si Investitii privin investitia " Restaurarea Bibliotecii Teleki-Bolyai" - Sectia de Arta si Galeria Ion Vlasiu",
Potrivit prevederii art.16 din Legea nr.189/1998 privind finantele publice locale, modifiact cu art.1 din Ordonanta de Urgenta nr.219/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr.189/1998,
In temeiul prevederilor art.104 lit.d si art.109 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale,

h o t a r a s t e :


Art.1. Se aproba indicatorii tehnico-economici ai investitiei "Restaurarea Bibliotecii Teleki-Bolyai" - Sectia de Arta si Galeria Ion Vlasiu", valoarea investitiei este de 5.166.214,0 mii lei din care C+M: 4.295.250,0 mii lei in preturi decembrie 2002, echivalent cu 149.386 euro din care C+M: 124.202 euro (1 euro= 34518 lei la data de 12 decembrie 2002).
Art.2. Pentru promovarea investitiei raspunde conducerea Bibliotecii Judetene Mures cu asistenta directorilor de specialitate din cadrul Consiliului Judetean Mures.
Art.3. Prezenta se comunica la Biblioteca Judeteana Mures si directiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judetean Mures.


P R E S E D I N T E
ing. Virág György


CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
Ioan Toganel