ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN


H O T A R Â R E A NR. 12
din 13 februarie 2003
privind aprobarea indicatorilor tehnic-economici ai investitiei " Extinderea cladirii Muzeului de Stiintele Naturii si a Muzeului de Istorie din Tirgu Mures"


Consiliul Judetean Mures,
Vazând Expunerea de motive nr. 973/04.02.2003 a Directiei Generale Administrare Drumuri, Poduri Judetene si Investitii privind investitia " Extinderea cladirii Muzeului de Stiintele Naturii si a Muzeului de Istorie din Tirgu Mures",
Potrivit prevederilor art.16 din Legea nr.189/1998 privind finantele public elocale, modificat cu art.1. din Oronanta de Urgenta nr.219/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr.189/1998,
In temeiul prevederilor art.104 si art.109 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

h o t a r a s t e :

Art.1. Se aproba indicatorii tehnico-economici ai investitiei " Extinderea cladirii Muzeului de Stiintele Naturii si a Muzeului de Istorie din Tirgu Mures", valoarea totala a investitiei fiind: 121.867.000,0 mii lei din care C+M: 104.810.000,0 mii lei in preturi decembrie 2002, echivalent cu 3.551.159 euro din care C+M: 3.054.082 euro ( 1 euro= 34.318 lei la data de 9 decembrie 2002).
Art.2. Pentru promovarea investitiei raspunde conducerea Muzeului Judetean Mures cu asistenta directiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judetean Mures.
Art.3. Prezenta se comunica Muzeului Judetean Mures si directiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judetean Mures.


PRESEDINTE
Ing. Virág György

Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan