ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN


H O T A R Â R E A NR. 11
din 13 februarie 2003
privind rezultatul inventarierii patrimoniului Consiliului Judetean Mures
in anul 2002

Consiliul Judetean Mures,
Având in vedere Expunerea de motive la proiectul de hotarâre privind rezultatul inventarierii patrimoniului Consiliului Judetean Mures in anul 2002, nr.979/04.03.2003 a Directiei Generale Buget-Finante si Asistenta Economica,
Tinând seama de prevederile art.49 al O.M.F. nr. 2388/1995 privind inventarierea patrimoniului si art.8 si 26 alin.(11) din Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata,
In temeiul prevederilor art.104 alin.2, art.109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala nr.215/2001,

h o t a r a s t e :

Art.1 Se aproba rezultatul inventarierii patrimoniului Consiliului Judetean Mures in anul 2002.

Art.2 De ducerea la indeplinire a prezentei hotarâri raspunde Directia Generala Buget-Finante si Asistenta Economica.

P R E S E D I N T E
ing. Virág György

Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan