ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN


H O T A R Â R E A NR. 10
din 13 februarie 2003
privind aprobarea programului de ocupare temporara a fortei de munca din rândul somerilor pentru anul 2003


Consiliul Judetean Mures,
Având in vedere Expunerea de motive nr. 765/29.01.2003 a Directiei Generale Buget-Finante si Asistenta Economica privind aprobarea programului de ocupare temporara a fortei de munca din rândul somerilor pentru anul 2003,
In baza prevederilor Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca precum si prevederilor art.87 alin.(1), (2) si (3) din H.G. nr. 377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la masurile de stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare,
In temeiul prevederilor art.109 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

h o t a r a s t e :

Articol unic. Se aproba programul de ocupare temporara a fortei de munca din rândul somerilor, cu un numar minim de 775 locuri de munca pentru anul 2003, repartizat pe consiliile locale municipale, orasenesti si comunale, potrivit anexei.


PRESEDINTE
Ing. Virág György

Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan