R O M Â N I A
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN

HOTARÂREA NR. 8
din 13 februarie 2003

privind stabilirea nivelului contributiilor comunitatilor locale la finantarea activitatii de protectie a copilului aflat in dificultate


Consiliul Judetean Mures,
Având in vedere Expunerea de motive nr.628/24.01.2003 a Directiei Generale Buget-Finante si Asistenta Economica,
Potrivit prevederilor art.17 din Ordonanta de Urgenta nr.12/2001 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie, a H.G.R. nr.457/2000 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire a nivelului contributiilor locale la finantarea activitatii de protectie a copilului aflat in dificultate,
In temeiul prevederilor art.109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

H o t a r a s t e:

Art.1. Se aproba nivelul contributiei comunitatii locale la finantarea activitatii de protectie a copilului aflat in dificultate pentrui anul 2003, in suma de 28.500 mii lei/copil.
Art.2. Directia Generala Buget-Finante si Asistenta Economica, cu ocazia rectificarii bugetului pe anul 2003 va retine contributia datorata de unitatile administrativ teritoriale din judet din cota de 17%, facând demersurile de virare a contributiei la consiliile locale din alte judete si la cele din judet cu excedent financiar de fonduri.
Art.3. Prezenta hotarâre se va transmite Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului si se va publica in Monitorul Oficial al Consiliului Judetean.

PRESEDINTE
Ing. Virag Gyorgy

Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Ioan Toganel