ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN


H O T A R Â R E A NR. 7
din 13 februarie 2003
privind acordarea de scutiri la unele taxe aeroportuare


Consiliul Judetean Mures,
Având in vedere Expunerea de motive nr. 278/2003 a Directiei Buget-Finante si Asistenta Economica,
Tinând cont de prevederile articolelor 30 si 31, alin.(3) din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul Aerian si articolului 17 din Regulamentul de organizare si functionare a Regiei Autonome "Aeroportul Tg.Mures" aprobat prin Hotarârea Consiliului Judetean Mures nr. 37/1997,
In temeiul prevederilor art.109 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

h o t a r a s t e :

Art.1 Se aproba scutirea de la plata taxei de handling pentru toate categoriile de aeronave, pentru care sunt prevazute gratuitati la plata taxelor si tarifelor aeroportuare, conform art.31 alin.(3) din O.G. nr. 29/1997 privind Codul Aerian.
Art.2 Conducerea Regiei Autonome "Aeroportul Tg.Mures" raspunde de indeplinirea prezentei hotarâri.
Art.3 Prezenta hotarâre se comunica Directiei Generale Buget-Finante si Asistenta Economica si Regiei Autonome "Aeroportul Tg.Mures".


PRESEDINTE
Ing. Virág György

Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan