ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN


H O T A R Â R E A NR. 5
din 13 februarie 2003
privind aprobarea organigramei, statului de functii si a unor categorii de sporuri pentru conditii deosebite de munca, pentru R.A. "Aeroportul Tg.Mures"


Consiliul Judetean Mures,
Având in vedere Expunerea de motive nr. 718/28.01.2003 a Directiei Generale Buget-Finante si Asistenta Economica privind aprobarea organigramei, statului de functii si a unor categorii de sporuri pentru conditii deosebite de munca, pentru R.A. "Aeroportul Tg.Mures" si adresele nr. 110 si 166/01.2003 ale R.A. "Aeroportul Tg.Mures,
In baza prevederilor art.2, alin.(2) din H.G.nr.594/1999 privind salarizarea personalului din regiile aeroportuare cu specific deosebit care isi desfasoara activitatea sub autoritatea consiliilor judetene, modificata si completata cu prevederile H.G. nr. 1004/2001, precum si ale art.104 alin.(1) lit.b) din Legea administratiei publice nr. 215/2001,
In temeiul prevederilor art.109 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

h o t a r a s t e :

Art.1 (1) Se aproba organigrama, statul de functii si unele categorii de sporuri pentru conditii deosebite de munca pentru R.A. "Aeroportul Tg.Mures", potrivit anexelor 1, 2 si 3.
(2) Locurile de munca si categoriile de personal care pot beneficia de sporurile aprobate conform Anexei 3, se stabilesc de catre directorul regiei si consiliul de administratie, potrivit legislatiei in vigoare.
Art.2 Se imputerniceste presedintele Consiliului Judetean Mures sa aprobe cresterile salariale in raport cu reglementarile legale ulterioare privind salarizarea.
Modificarile respective se vor aproba in limita fondului de salarii prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2003.
Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarâri se incredinteaza Consiliul de Administratie si directorul R.A. "Aeroportul Tg.Mures".


PRESEDINTE
Ing. Virág György

Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan