R O M Â N I A
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN


HOTARÂREA NR. 4
din 13 februarie 2003
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
al Regiei Autonome "Aeroportul Tirgu Mures" pe anul 2003


Consiliul Judetean Mures,
Având in vedere proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome "Aeroportul Tirgu Mures" si Expunerea de motive nr.855/3.02.2003 prezentata de Directia Generala Buget-Finante si Asistenta Economica,
In conformitate cu prevederile art. 14 din Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale si ale Legii nr.631/2002 privind bugetul de stat pe anul 2003,
In temeiul prevederilor art. 109 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala,


Hotaraste:


Art.1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome "Aeroportul Tirgu Mures", conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarâre.
Art.2. Ducerea la indeplinire a prezentei hotarâri se incredinteaza conducerii Regiei Autonome " Aeroportul Tirgu Mures".


PRESEDINTE
ing.Virag György

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
Ioan Toganel