ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN


H O T A R Â R E A NR. 2
din 13 februarie 2003
privind aprobarea programului actiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului Judetean Mures pe anul 2003 si prevederi pe anul 2004


Consiliul Judetean Mures,
Având in vedere Expunerea de motive a Directiei Buget-Finante si Asistenta Economica a Consiliului Judetean Mures,
In temeiul prevederilor art.104, litera c si art.109 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

h o t a r a s t e :

Art.1 Se aproba Programul actiunilor economico-sociale din coordonareea Consiliului Judetean Mures pe anul 2003 si prevederile pe anul 2004.
Art.2 De ducerea la indeplinire a prezentei hotarâri raspund directiile de specialitate si institutiile de cultura subordonate Consiliului Judetean Mures.


PRESEDINTE
Ing. Virág György

Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan