R O M Â N I A
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN


HOTARÂREA NR. 1
din 13 februarie 2003
privind constatarea incetarii de drept a unui mandat de consilier judetean


Consiliul Judetean Mures,
Vazând expunerea de motive a domnului presedinte al Consiliului Judetean Mures, ing. Virag György si cererea de renuntare a domnului Fratean Petru Alexandru,
Având in vedere prevederile art. 30 alin.1 lit.b, art.60 alin.1 lit.b si art.103 alin.1 din Legea nr.215/2001 Legea administratiei publice locale precum si prevederile art.77 din Hotarârea Consiliului Judetean Mures nr. 44 din 27 august 2002 privind adoptarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Judetean Mures,
In temeiul art. 104 si 109 din Legea 215/2001 Legea administratiei publice locale,


Hotaraste:


Art.1. Se constata incetarea de drept a mandatului de consilier judetean in cadrul Consiliului Judetean Mures a domnului Fratean Petru Alexandru ca urmare cererii si a incompatibilitatii intervenite prin numirea domniei sale in functia de director-general al Directiei Generale Productia de Aparare din cadrul Ministerului Industriei si Resurselor.
Art.2. Hotarârile Consiliului Judetean nr. 26 si 30 din 6 iulie 2000 se modifica in mod corespunzator.


PRESEDINTE
ing.Virag György

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
Ioan Toganel