ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN


HOTARÂREA nr. 40
din 27 august 2002
privind aprobarea majorarii capitalului social la
S.C."Drumuri si Poduri Mures"-SA si a rezultatului evaluarii
ofertelor de privatizare a societatii

Consiliul Judetean Mures,
Având in vedere Expunerea de motive nr. 6855 din 15.08.2002 a Directiei Administrare Drumuri Poduri Judetene si Investitii, privind aprobarea majorarii capitalului social la S.C."Drumuri si Poduri Mures"-SA si a rezultatului evaluarii ofertelor de privatizare a societatii, tinând cont de stadiul negocierilor cu investitorul a carui oferta a fost acceptata de Comisia de evaluare,
Potrivit prevederilor Legii nr.137/2002, privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii si a Hotarârii de Guvern nr.577/2002, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.88/1997, privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare,
In temeiul prevederilor art.104, lit."f" si "i" si art.109 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

hotaraste:

Art.1. Se aproba majorarea capitalului social al SC "Drumuri si Poduri Mures" SA de la 4.902.900 mii lei, impartit in 196.116 actiuni nominative a câte 25.000 lei fiecare si actionar unic Consiliul Judetean Mures la 42.500.000 mii lei, impartit in 1.700.000 actiuni nominative a câte 25.000 lei fiecare, având urmatoarea structura:
- 21,7 miliarde lei Consiliul Judetean, reprezentând 868.000 actiuni si 51% din noul capital social al societatii. Aportul Consiliului Judetean Mures semnifica patrimoniul actual reevaluat
- 20,8 miliarde lei, investitor privat, reprezentând 832.000 actiuni si 49% din noul capital social al societatii. Aportul de capital privat se face in numerar si utilaje tehnologice performante.
Art.2. Se insuseste rezultatul evaluarii ofertei de majorare a capitalului social al S.C."Drumuri si Poduri Mures"-SA consemnat in procesul verbal din data de 01.08.2002 de catre Comisia de evaluare si negociere a ofertelor.
Art.3. Se aproba in principiu cooptarea ca actionar a firmei "Wilhelm Geiger Gmb H&Co K.G.- Germania, care indeplineste cerintele privind resursele financiare si manageriale, precum si capabilitatile tehnice pentru a asigura dezvoltarea in viitor a S.C."Drumuri si Poduri Mures"-SA.
Art.4. Comisia de evaluare si negociere prevazuta in anexa, va prezenta spre aprobare Consiliului Judetean pâna la data de 30.09.2002 rezultatul final al negocierilor, inclusiv modificarile care se propun in actul constitutiv al societatii.
La sedintele de negociere vor participa ca invitati: conducerea executiva a societatii si membrii Consiliului de administratie.


PRESEDINTE
ing. Virág György

Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan