Din agenda Consiliului Județean Mureș

 

5 august 2004

Elaborat de: Chețan Livia

 

 

Ieri, 4 august 2004, d-na Președinte Lokodi Edita Emőke a vizitat Centrul de Plasament de pe strada Mărăști, împreună cu d-l Secretar General Ioan Togănel și Directorul Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului, d-l. Dombi Caroly, pentru a pregăti preluarea clădirilor din administrarea acestei instituții. Din această perspectivă, d-l Secretar General urmează întocmească o informare, care va fi inclusă pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean din data de 26.08.2004.

 

Astăzi, 5 august a.c., d-na Președinte va avea întâlniri de lucru cu:

 

-          directorul Ansamblului Artistic „Mureșul”  pentru discutarea problemei noului sediu al Ansamblului, având în vedere faptul că actualul sediu e revendicat de vechiul proprietar,

 

-          Consiliul de Administrație a Aeroportului Internațional Tîrgu Mureș, pentru a discuta probleme strategice privind dezvoltarea Aeroportului, extinderea acestuia cu o zonă de protecție și construirea gardului protector. Se va dezbate și inițierea cursei București – Tîrgu Mureș, precum și înființarea unei relații cu Irlanda în luna septembrie 2004, ocazie cu care e programată și o misiune economică.

 

 

 

 

 

 

 

NECESARUL DE RESURSE FINANCIARE

PENTRU LUCRĂRI DE DRUMURI ȘI PODURI JUDEȚENE

ÎN URMA INVENTARULUI LA DATA DE 22.07.2004

 

                      -mil. lei-          

Nr.

crt.

Capitol de cheltuieli

Denumire obiectiv sau lucrare

U.M

Fizic

 

Valoric

 

0

1

2

3

4

I.

CHELTUIELI CURENTE, total din care:

Km

220,00

2.000.000

A.

Reparații curente, întreținere și administrare, total, din care:

-

-

924.000

A

Servicii pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice

-

-

45.000

A1.

Gestiunea dr. publice – Recensământul traf. rutier

-

-

5.000

A2.

Întocmirea documentațiilor tehnico-ec. pt. lucrări de întreținere și reparații la dr publice

-

-

30.000

A4.

Studii, cercetări, experimentări

-

-

10.000

B

Lucrări și servicii privind întreținerea curentă a drumurilor publice

-

-

472.500

101

Întreținere curentă pe timp de vară;

din care:

101.1.1. Întreținerea îmbrăcăminții asfaltice (Plombări )

101.1.3. Întreținerea pavajelor

101.1.5. Întreținerea drumurilor pietruite

101.2.1. Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului

101.2.3. Întreținerea mijloacelor pentru siguranța circulației rutiere

101.2.4. Asigurarea esteticii rutiere (cosirea vegetației lemnoase)

101.2.5. Întreținerea drumurilor laterale

-

 

 

km

km

km

 

km

 

km

 

km

km

-

 

 

506,00

10,14

115,50

 

1.562,00

 

781,00

 

1.562,00

100,00

442.500

 

 

200.000

13.000

47.000

 

62.500

 

78.000

 

2.000

40.000

102

Întreținere curentă pe timp de iarnă

-

-

30.000

C

Lucrări și servicii privind întreținerea periodică a drumurilor publice

Km

183,20

232.000

103

Tratamente bituminoase

Km

60,50

20.000

105

Covoare bituminoase

Km

85,70

130.000

106

Reciclarea îmbrăcăminții asfaltice

Km

37,00

52.000

107

Siguranța rutieră

 

 

30.000

D

Lucrări privind reparații curente la drumurile publice

Km

36,80

174.500

113

Lucrări accidentale

-

 

27.500

1

114

Îmbrăcăminți bituminoase ușoare

Km

11,40

45.000

2

114

Îmbrăcăminți bituminoase ușoare pe DJ din pământ conform H.G. 540/2000

Km

25,40

102.000

 

B

Reparații capitale, total , din care:

-

-

1.076.000

E

Reparații capitale la drumuri, poduri și anexe

-

-

1.076.000

120

Consolidarea corpului drumului, versanților, consolidarea zidurilor de sprijin

km

14,43

163.000

1

122

Consolidări și reabilitări de poduri

Buc.

64,00

640.000

2

122

Consolidări și reabilitări de podețe

Buc.

91,00

273.000

 

TOTAL PROGRAM

-

-

2.000.000

 

DIRECTOR EXECUTIV

Ing. Bochiș Nicoleta

 

                    R O M Â N I A                                                    

                  JUDEȚUL MUREȘ                                         

              CONSILIUL JUDEȚEAN

     Direcția Juridică și Administrație Publică   

   Serviciul Administrație Publică și Secretariat 

GRAFICUL DE ȘEDINȚE

al comisiilor de specialitate pe luna august 2004

 

Nr.

crt

Comisia de specialitate

Data și ora

ședinței

Ordinea de zi

Responsabil de comisie

 

1

 

Comisia economico – financiară

·         19 august 2004,

 ora 12.00

Ø      Avizarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2004

Ø      Stabilirea Programului de activitate pe trimestrul III 2004

 

Tcaciuc Ioana

 

2

 

Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism

·                                6 august 2004,

ora 13.00

 

 

 

 

§         11 august 2004,

ora 12.00

 

Ø      Avizarea proiectului de hotărâre privind actualizarea Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș, ca organism consultativ cu atribuții de avizare, expertiză tehnică și consultanță

Ø      Stabilirea Programului de activitate pe trimestrul III 2004

 

Ø        Avizarea proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Conducta de aducțiune apă potabilă la stația de pompare „Sîngeorgiu de Mureș”

 

Pojan Draga Camelia

 

3

 

Comisia de servicii publice

§          august 2004,

ora 12.00

 

 

 

§         august 2004,

ora 12.00

 

 

Ø      Stabilirea Programului de activitate pe trimestrul III 2004

Ø      Avizarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini și a redevenței privind concesionarea unui imobil pentru servicii publice de televiziune

 

Ø      Avizarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în localitățile deservite de sistemele de alimentare cu apă și de canalizare locale, ce fac parte din domeniul public al județului Mureș

 

Milăr Ana

 

4

 

Comisia social-culturală

 

·          10 august 2004,

ora 14.00

 

·         17 august 2004,

ora 14.00

Ø      Scurtă prezentare a unui număr de cinci instituții de cultură de interes județean

Ø      Stabilirea Programului de activitate pe trimestrul III 2004

 

Ø      Avizarea proiectelor de hotărâre privind:

·         Actualizarea componenței Comisiei Județene Anti-Sărăcie și Promovarea Incluziunii Sociale

·         Transformarea funcției publice de referent III asistent în inspector I asistent pe statul de funcții al Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului Mureș

 
Gâlea Elena

 

5

 

Comisia juridică,  ordine publică și integrare europeană

 

·                     6 august 2004,

ora 12.00

 

 

 

 

 

 

·                          20 august 2004,

 ora 12.00

 

 

Ø      Avizarea proiectelor de hotărâre privind:

·         Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș

·         Completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr.42/2001, cu modificările ulterioare, cu imobilul situat în Tîrgu Mureș, Piața Trandafirilor nr.5

·         Desemnarea a 6 consilieri județeni care urmează să facă parte din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică

 

Ø      Avizarea proiectelor de hotărâre privind:

·         Diminuarea suprafeței de teren aferentă Centrului de Plasament Sîncraiu de Mureș

·         Darea în administrare a unui imobil ce face parte din domeniul public județean

·         Aprobarea Convenției de colaborare între Consiliul Județean Mureș și Consiliul Local al municipiului Tîrgu Mureș pentru extinderea activității Dispeceratului Integrat de Urgență Tîrgu Mureș

 

Lefter Erika

 

6

 

 

 

 

Comisia de agricultură

  • 2 august 2004,

ora 13.00

 

 

  • 5 august 2004, ora 13.00

Ø      Analiza expozițiilor de animale din județ, organizate confom Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.34/2004 

Ø      Stabilirea Programului de activitate pe trimestrul III 2004

 

Ø      Organizarea și funcționarea stațiunilor și punctelor comunale de montă

                                            Invitat: d-l Suba Koloman – O.R.S.A. Mureș

 
Moldovan    Cristina

 

 

D I R E C T O R                                    ÎNTOCMIT

                   Iosib Viorel                                                 Feier Olimpia                                                                                                                     

                                                DE ACORD:

                                            SECRETAR GENERAL

                                                Togănel Ioan