Din agenda Consiliului Județean Mureș

 

30 iulie 2004

Elaborat de: Chețan Livia

 

 

30 iulie 2004

 

            În data de 28 iulie a.c., d-na Președinte Lokodi Edita Emőke a participat la Snagov la Adunarea generală a președinților de consilii județene, ocazie cu care s-a prezentat, în prima parte, Raportul de activitate pe perioada 1.07.2003 – 1.07.2004. Din acest Raport a rezultat că UNCJR a avut drept scop atingerea obiectivelor de înfăptuire a autonomiei și descentralizării serviciilor publice în organizarea și funcționarea administrației publice locale.

            Dintre activitățile mai importante organizate de UNCJR în anul trecut și cel curent, menționăm:

            În luna iulie 2003, la Alba Iulia, s-a inaugurat sediul Antenei ARE, înființată pentru a asigura legătura între județele românești și celelalte regiuni membre ARE.

            S-a organizat Forumul cooperării descentralizate franco-române la Villefranche de Rouergue, Aveyron, în 8 și 9 septembrie 2003.

            Tot în cursul anului trecut a fost semnat un Protocol de colaborare între ADF și UNCJR.

            În acest moment se desfășoară un proiect de formare a aleșilor cu participarea specialiștilor francezi de la ENA. Titlul proiectului este „Democrația locală și responsabilitatea alesului” și se desfășoară în perspectiva intrării României în UE în anul 2007.

            În anul 2004, task-force asupra regionalizării în România – prima reuniune a avut loc la Sinaia, în 15-16 ianuarie, iar a doua la Florența, în 9-10 martie.

            O delegație a UNCJR a participat la Conferința asupra Statutului alesului public și lupta împotriva corupției organizată la Consiliul Europei la Roma, în 28 februarie 2004.

            S-a deschis biroul de reprezentare a UNCJR la Bruxelles pe lângă Parlamentul European.

            UNJR, ca structură a administrației publice județene a acționat permanent pentru ca principiile subsidiarității, proximității și descentralizării fiscale să devină priorități ale Guvernului României.

            Un alt punct de pe ordinea de zi a fost modificarea Statutului UNCJR: la articolul 21, al. 2, s-a decis mărirea numărului vicepreședinților de la doi la patru. Prin vot secret s-a ales președintele și colegiul de conducere UNCJR. În funcția de Președinte a fost ales d-l. Liviu Nicolae Dragnea din județul Teleorman.

            UNCJR a întocmit un act comun privind propunerile, urgențele generale care trebuie avute în vedere la construirea rectificării bugetare:

-          pentru acoperirea deficitului bugetar al autorităților locale este necesară o rectificare bugetară pentru asigurarea sumei de 12800 miliarde lei. Posibile surse de finanțare: eventuale surplusuri din încasări la bugetul de stat, redimensionarea cheltuielilor unor ministere, acordarea de împrumuturi din trezoreria statului,

-          consultarea structurilor asociative, în sensul negocierii sumelor ce se vor aloca pentru administrația publică locală, la elaborarea proiectului de lege privind bugetul de stat pe anul 2005,

-          procentul de 40 % din totalul fondului de garantare guvernamental pentru împrumuturi să se aloce consiliilor județene și locale în vederea asigurării accesului egal al autorităților publice locale la acest sistem de garantare, ș.a.

 

 

 Chețan Livia, consilier la Serviciul Dezvoltare regională, Integrare europeană, Programe-prognoze, a participat în data de 28 iulie a.c. la  Reuniunea rețelei naționale de modernizatori și a structurilor de integrare europeană de la nivelul județelor.

Reuniunea a avut loc la Institutul Național de Administrație din București și s-a desfășurat sub patronajul Ministerului Administrației și Internelor. Au fost prezenți cu prezentări: d-l Marius Profiroiu Secretar de Stat în cadrul Ministerului Administrației și Internelor, d-l Ștefan Ciobanu, Director la Ministerul Finanțelor Publice, d-l Mihai Turturean, expert UCRAP (Unitatea Centrală pentru Reforma Administrației Publice), d-l Nicolae Țarălungă, director pentru România al programului Matra (Guvernul Olandei), d-na Anne Azam-Pradeilles, consilier de pre-aderare pentru România. Au participat reprezentați ai structurilor de integrare europeană din consiliile județene și prefecturi din țară.

Agenda de lucru a cuprins: Raportul semestrial privind monitorizarea strategiilor proprii de modernizare a ministerelor, prefecturilor și consiliilor județene; Utilizarea fondurilor europene în procesul de integrare europeană; Programarea multianuală Phare 2004-2006; Prezentarea proiectului „Crearea capacității operaționale pentru o administrație descentralizată în România” din cadrul programului Matra al Guvernului Olandei; Fondul pentru reforma statului în Franța.. Dintre concluzii și propuneri pentru îmbunătățirea activității viitoare reținem următoarele: d-l. Secretar de Stat Marius Profiroiu a lansat ideea realizării unor întâlniri regionale, în fiecare județ, pentru prezentarea activităților realizate în perspectiva integrării europene, a fondurilor atrase în județ, etc. -  întâlniri realizate în scopul schimbării percepției greșite că integrarea nu funcționează la nivel local; realizarea unui sistem informatic integrat care să răspundă în timp util problemelor instituționale se impune ca cerință de ultim moment; nivelul de reprezentare a structurilor de integrare europeană la nivel de județ să ia forma de Direcție, incluzând eventual și dezvoltarea regională.

 

 

 

 

În data de 29 iulie a.c., a avut loc la București întâlnirea președinților consiliilor județene din România cu primul Ministru al României, întâlnire organizată de Ministerul Administrației și Internelor și Secretariatul General al Guvernului.

Domnul Prim Ministru Adrian Năstase a salutat participanții, arătând apoi că această întâlnire are loc pentru a se stabili contactele directe între administrația centrală și administrația locală, între președinții consiliilor județene și membri Cabinetului Primului Ministru.

Domnul Prim Ministru a accentuat că alegătorii așteaptă fapte de la cei aleși, că vom fi judecați din prisma realizărilor și că e nevoie realizăm un fundament de încredere în administrația publică.

Domnia Sa a făcut apel la județele în care s-au înregistrat calamități naturale (inundații) și unde s-au distrus rețele electrice, elemente de infrastructură, etc. să acționeze rapid pentru remedierea lor.

De asemenea a solicitat asigurarea recoltei strânse în această campanie agricolă și a arătat că anul acesta vom avea cea mai bună recoltă din ultimii 15 ani.

S-a mai solicitat finalizarea restituirii terenurilor și eliberarea titlurilor de proprietate până la sfârșitul acestui an. Proiectele care sunt în curs nu sufere amânări și să fie continuate de noii aleși.

Pe viitor trebuie realizată descentralizarea pentru că cei din comunitatea locală trebuie decidă în funcție de specificul localităților, de necesitățile și prioritățile acestora.

Primul Ministru a accentuat că suntem într-o competiție dură cu alte țări pentru integrare în Uniunea Europeană, motiv pentru care e nevoie de o reformă în administrația publică locală și de redimensionarea echipei funcționarilor publici ca urmare a dotării și introducerii echipamentelor electronice. Funcționarii publici vor primi un sprijin din partea administrației din Austria în vederea pregătirii pentru o altă administrație - administrația europeană. Cei care vin în România trebuie să găsească aici o administrație similară cu cea din Europa.

Cu privire la organizarea bugetelor locale, primul Ministru a arătat că trebuie menținută stabilitatea economică, virusul cel mai puternic fiind inflația. Pentru anul 2005 se preconizează un deficit bugetar de circa 2 %.

 A făcut apoi apel să fie folosite programele existente, să căutăm cele  mai bune soluții pentru atragerea creditelor externe.

Președintele UNCJR a prezentat, în continuare, Domnului Adrian Năstase nota comună conținând propunerile UNCJR. Primul ministru a solicitat documentul și a afirmat că guvernul va avea în vedere solicitările UNCJR la rectificarea bugetară, declarând totodată că sunt cunoscute problemele cu care se confruntă administrația locală.

            În a doua parte a întâlnirii, președinții consiliilor județene au prezentat pe rând problemele specifice cu care se confruntă județele, iar miniștri prezenți au răspuns la întrebările formulate. D-l. Ministru Mihai Tănăsescu a arătat că Guvernul e de acord să garanteze acele proiecte care vor fi acceptate de finanțatorii externi. În mod special, s-a discutat în continuare despre fenomenul ecologic de la Ocnele Mari.

            Președintele Consiliului Județean Mureș, d-na Lokodi Edita Emőke, a susținut lista principalelor probleme din județ, pe care o prezentăm în continuare.

 

 

 

 

                                                                                                                                         

 

                                                                        R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN

 


540026 – Tîrgu Mureș, Str. Primăriei nr. 2, Tel: +(402) 65 263211, Fax: +(402) 65 268718, http://cjmures.ro

 

 

 

 


PRINCIPALELE PROBLEME

cu care se confruntă județul Mureș, prezentate cu ocazia întâlnirii organizate de Ministerul Administrației și Internelor cu președinții Consiliilor Județene

la data de 29 iulie 2004

 

I.                    Ministerul Administrației și Internelor

1) Pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în județul Mureș în perioada martie – aprilie 2004, solicităm aprobarea proiectelor de HGR înaintate către Dvs. cu adresele noastre nr.3414/21.04.2004 (podul peste Tîrnava Mică pe D.J. 151B), nr.3452/22.04.2004 (D.J. 152A) și nr.3867/05.05.2004, referitor la drumuri comunale, apărări de mal, poduri și podețe.

 

II.                  Ministerul Finanțelor Publice

1)       Din analiza execuției bugetelor unităților administrativ-teritoriale pe primele 6 luni ale acestui an și a preliminării veniturilor și cheltuielilor pentru 2004 rezultă un deficit bugetar de 695 mld. lei, din care 238 mld. lei la bugetul Consiliului Județean Mureș.

2)       Cele mai grave probleme se regăsesc la următoarele acțiuni:

­          asigurarea sumei de 60 mld. lei sume defalcate din TVA pentru acoperirea integrală a finanțării învățământului preuniversitar;

­          asigurarea fondurilor necesare în sumă de 110 mld. lei pentru subvenționarea energiei termice;

­          asigurarea fondurilor necesare aplicării Legii nr.416/2001 pentru ajutoare sociale și ajutor pentru încălzirea locuințelor;

­          asigurarea fondurilor necesare finanțării prin Consiliul Județean a următoarelor obiective:

·         reparații și întrețineri drumuri județene (50 mld. lei),

·         reparații capitale Teatru Național (30 mld. lei) și

·         reparații la spitale (60 mld. lei)

3)       Alocarea din rezerva bugetară a sumei de 10 mld. lei necesare achiziționării unor imobile, ca urmare a restituirii prin hotărâri judecătorești definitive a 8 clădiri în care funcționează primării.

4)       Asigurarea din rezerva bugetară a sumei de 5 mld. lei necesare pentru construcția în acest an a Centrului pentru copii cu handicap de la Sighișoara, investiție în valoare de 30 mld. lei, din care 25 mld. lei se asigură prin Agenția Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului din fondurile B.D.C.E.

5)       Asigurarea fondurilor necesare derulării programului de extindere a rețelelor de alimentări cu gaze, în sumă de 15 mld. lei.

6)       Asigurarea sumei de 1,5 mld.lei necesare achiziționării unor terenuri pentru Parcul Industrial Vidrasău.

 

III. Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale

1) Județul Mureș a promovat 40 de proiecte în cadrul Programului SAPARD, măsura 2.1 infrastructura rurală, din care 38 au fost declarate eligibile. Pentru 8 proiecte în valoare de 26,7 mil. Euro au fost semnate contractele de finanțare, din care 6 se află în curs de implementare, având termen de finalizare 30.09.2004.

Pentru derularea în condiții corespunzătoare a Programului SAPARD propunem:

a)       Prelungirea termenului de execuție pentru proiectele de la Sîntana de Mureș și Apold

b)       Promovarea celorlalte 30 de proiecte declarate eligibile, aflate pe lista de așteptare

c)       Clarificarea procedurilor și a cerințelor de promovare a proiectelor pentru a se evita revenirile repetate și deplasările inutile  a celor în cauză la București și Alba Iulia.

 

IV. Ministerul Economiei și Comerțului

1) Continuarea lucrărilor de investiții la obiectivul „Amenajarea hidroenergetică Răstolița”, lucrare preluată de Dvs. de la Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor. Constructorul lucrării este Hidroconstrucția Cluj Napoca, iar finanțarea trebuie asigurată de Hidroenergia București. Lucrarea are un triplu rol: energetic, asigurarea apei potabile, regularizarea debitelor rîului Mureș și are un impact de mediu deosebit în Munții Călimani.

 

V. Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului

2)       Promovarea începerii în anul 2005 a lucrărilor privind reabilitarea standard a D.N. 15 Tîrgu Mureș – Toplița, în lungime de 100 km, care are documentația tehnică elaborată

3)       În legătură cu variantele de ocolire a municipiilor Tîrgu Mureș și Reghin se solicită:

a.       Promovarea proiectului „Construcție varianță ocolire Tîrgu Mureș sud, între D.N.13 (km 155+000) și D.N.15 (km 63+350),

b.       Promovarea execuției pentru drum de ocolire între D.N. 13 Tîrgu Mureș – Brașov și D.N. 15 Tîrgu Mureș - Toplița – respectiv varianta de ocolire Tîrgu Mureș Est și varianta de ocolire Reghin.

4)       Finalizarea și punerea în funcțiune a variantei de ocolire a pasajelor de cale ferată Periș și Petelea în lungime de 4 km de pe D.N. 15 Tîrgu Mureș – Toplița.

5)       Urgentarea și finalizarea lucrărilor de reparații curente pe D.N. 15 în sectorul Lunca Bradului, Stînceni și D.N. 13A Bălăușeri – Sovata în sectorul Chibed-Sovata

6)       Promovarea unor lucrări de reparații pe D.N. 16 Reghin – Sărmășel și finalizarea lucrărilor de consolidări pe sectorul Crăiești – Fărăgău.

7)       Asigurarea finanțării pentru finalizarea lucrărilor de consolidare executate pe D.N. 14A în sectorul Tîrnăveni - Cucerdea

8)       Pentru întreținere și reparații curente a drumurilor județene, respectiv a reparațiilor capitale la 14 poduri solicităm suplimentarea fondurilor alocate județului Mureș, din Fondul special cu 50 mld lei.

9)       Pentru derularea programului de pietruiri de drumuri și alimentări de apă, în baza HGR nr.577/1997 solicităm suplimentarea fondurilor cu 10 mld. lei

10)   Continuarea Programului de alimentare cu apă la sate conform HGR nr.687/1997, finanțat din credit extern, în localitățile Gurghiu, Săbed, Teleac, Iara de Mureș, Sînpaul, Valea Izvoarelor și Chirileu.

11)   Solicităm avizul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului pentru aprobarea încadrării în categoria drumurilor naționale a drumului județean D.J. 151 Luduș – Sărmașu, intersecția cu D.N. 16

12)   Promovarea construcției de locuințe prin ANL la Tîrgu Mureș, Sovata și Tîrnăveni, documentațiile sunt depuse la Agenția Națională a Locuinței

13)   Definitivarea traseului Autostrăzii Brașov – Oradea în localitățile Bogata și Chețani, ca urmare a reclamațiilor unor cetățeni.

 

VI. Ministerul Sănătății

1)       Sprijinirea Consiliului Județean Mureș pentru promovarea lucrărilor de reparații capitale la o serie de imobile folosite de unitățile spitalicești din județ. Suma necesară este de 98 mld. lei.

2)       Asigurarea fondurilor necesare promovării unor investiții – 10 centrale termice, 3 lifturi, cazane, crematorii, stații de preepurare – și pentru finanțarea unităților medico-sociale de la Deda și Iernut.

3)       Promovarea unor investiții în domeniul aparaturii medicale (laparoscoape în unitățile de chirurgie, ecografe, aparate de anestezie, mese de operație, electrocautere, etc.)

4)       Asigurarea fondurilor necesare amenajării noului sediu al secției clinice de chirurgie buco-maxilo-facială Tîrgu Mureș – 10 mld. lei

5)       Promovarea unor investiții la Sighișoara și Luduș, localități în care unitățile de sănătate funcționează dispersat în mai multe clădiri, unele insalubre.

6)       Corelarea tarifelor serviciilor medicale (D.R.G.) cu costurile medii realizate la nivel național, pe tipuri de spitale în funcție de competența acestora, de gradul de dotare și existența specialiștilor.

Indicele nostru de complexitate a cazurilor rezolvate a fost și este al II-lea la nivel național, iar finanțarea la jumătate comparativ cu alte spitale clinice.

 

VII. Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor

1)       Sprijinirea proiectului de mediu în curs de execuție „Depozit ecologic zonal Mureș”, în valoare de 30 mil. Euro, ce se realizează în Parteneriat Public Privat, partenerul privat fiind S.C. Agenda 21 S.A. București, care asigură finanțarea, iar partenerul public este Consiliul Județean Mureș și 7 Consilii locale.

Menționăm că proiectul se încadrează în Strategia Națională de Mediu și în Strategia de integrare în Uniunea Europeană.

2)       Asigurarea pentru anul 2005 a unui volum de investiții de 322 mld. lei pentru executarea unor lucrări de regularizări și amenajări cursuri de apă și lucrări de apărare împotriva inundațiilor. Principalele lucrări care se vor executa în 2005, unele cu punere în funcțiune sunt: Amenajarea hidrotehnică în bazinul hidrografic Niraj, Amenajarea râului Mureș la Vidrasău-Cipău, Apărare împotriva inundațiilor a orașului Iernut, Apărare împotriva inundațiilor a localităților Suplac, Adămuș, Cornești și Crăiești, de pe râul Tîrnava Mică, Amenajarea hidrotehnică în bazinul hidrografic Gurghiu, Amenajare râul Mureș la Răstolița și în zona barajului de priză apă Azomureș.

3)       Depistarea și promovarea unor soluții pentru cele 3 probleme mari de mediu din județul Mureș:

a)       Batalurile de reziduri de la S.C. Bicapa S.A. cu risc de poluare a râului Tîrnava Mică cu compuși ai cromului;

b)       Poluarea apelor freatice și a râului Mureș cu compuși de azot de către S.C. Azomureș S.A.

c)       Evacuarea de ape uzate insuficient epurate de la complexul de porcine Gornești, ce aparține de S.C. Agrofilip Bonțida S.A.

4) Asigurarea sumei de 2,9 mld. lei pentru finalizarea lucrărilor de consolidare a D.J. 151B în zona Cerghid, circulația pe acest drum fiind întreruptă de peste un an. Lucrarea s-a finanțat prin BEI, iar apoi prin Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor.

 

 

 

PREȘEDINTE

Lokodi Edita Emöke

 

 

 

 

 

            Astăzi, 30 iulie 2004, pe agenda de lucru a Președintelui Consiliului Județean sunt incluse, printre altele:

-          ora 9,00 Videoconferința,

-          întâlnire cu vicepreședintele Consiliului Județean și cu directori din aparatul propriu,

-          întâlnire cu un grup de tineri de la Asociația Handicapaților Locomotor din județul Mureș, reprezentată de d-l. Iancso Itsvan, vicepreședintele Asociației, care a solicitat sprijin pentru organizarea unei tabere din 23 până în 30 august a.c. la Izvorul Mureșului pentru 22 de tineri cu handicap locomotor și 20 însoțitori. Președintele Consiliului Județean, D-na Lokodi Edita Emőke, a apelat la agenți economici pentru a obține sponsorizări în vederea acoperirii cheltuielilor, iar Consiliul Județean va sprijini de asemenea cu 20 milioane lei această tabără pentru cheltuielile de cazare.